Algemene voorwaarden

Logo van Tijt

Algemene voorwaarden voor dienstverlening 

TIJT BV
Euvelgunnerweg 25a
9723 CV Groningen

KVK 869401
Bank: NL59RABO0198880227

Hierna te noemen TIJT BV

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

1.1. Opdrachtnemer
TIJT BV gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan het adres: Euvelgunnerweg 25a 9723 CV Groningen, mail: info@tijt.nl Kamer van Koophandel nr. 869401.

1.2. Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon, die zich met naam en adres aan TIJT BV bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden TIJT BV offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met TIJT BV.

1.3. Partijen Opdrachtgever en TIJT BV.

1.4. Offerte
een aanbod tot overeenkomst, die door TIJT BV wordt uitgebracht.

1.5. Overeenkomst
De (digitaal) getekende offerte door de opdrachtgever

1.6. Cliënt:
werknemer van opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid 

2.1. Alle offertes en bevestigde offertes alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de overeenkomsten die TIJT BV met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met TIJT BV te worden overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Eventuele afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor TIJT BV, slechts verbindend indien en voor zover TIJT BV zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.

2.4. Door een afspraak te maken over een door TIJT BV
te leveren dienst en/of door ontvangst nemen van de
geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de
uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonische, per telefax, per e-mail of enigerlei andere wijze gegeven opdrachten.

2.5. Indien TIJT BV schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

2.6. Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met TIJT BV zijn aangegaan en voorts de personen, die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door TIJT BV geleverde diensten.

2.7. Onder TIJT BV wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van TIJT BV de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

3. Aanbieding, aanvaardingsopdrachten

3.1. Alle door TIJT BV aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door TIJT BV gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en gelden voor de duur van één maand.

3.2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met TIJT BV eerst dan tot stand nadat TIJT BV een opdracht schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6. TIJT BV is bevoegd (indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal TIJT BV hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

4. Tarieven en bijkomende kosten

4.1. Het uurtarief van Opdrachtnemer is vrijgesteld van BTW. Voor aanbiedingen via GezondTIJT moet wel BTW in rekening gebracht worden


4.2. Het in de offerte / overeenkomst genoemde uurtarief is exclusief reiskosten ad € 0,35 per kilometer. 


4.3. TIJT BV verhoogt het in de offerte / overeen- komst genoemde tarief jaarlijks, per 1 januari, met een bedrag conform indexcijfers CBS. Deze verhoging geldt voor lopende en toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen.

4.4 Opdrachtgever draagt zorg voor een geschikte ruimte om opdracht uit te voeren (incl koffie/ thee faciliteit). Indien gebruik gemaakt wordt van ruimte TIJT worden hier kosten voor in rekening gebracht (prijzen op aanvraag)

5. Annuleren 

5.1. In geval annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor de geplande afspraak, wordt het volledige consult doorberekend. Een afspraak op een maandag dient uiterlijk op vrijdag te worden geannuleerd. Een annulering van een afspraak door een cliënt zal altijd worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.

5.2. Voor trainingen, intervisie, groepswerk en adviesaanvragen geldt dat vergoed moet worden:

  • 0 % van het totaalbedrag bij annulering tot vier weken voor aanvang opdracht;
  • 25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor aanvang opdracht;
  • 50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang opdracht;
  • 100% van het totaalbedrag bij annulering tot één week voor aanvang opdracht. Het betreft hier over de gehele opdrachtperiode.

6. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 

6.1. De overeenkomst komt tot stand middels retourzending van de digitale offerte voorzien van digitale handtekening van de Opdrachtgever.

6.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever TIJT BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TIJT BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst 


6.3. TIJT BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien TIJT BV niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 


6.4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door TIJT BV In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de voor TIJT BV werkzame medewerkers alsmede degenen die door of ten behoeve van TIJT BV al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat de opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd. 


6.5. Het staat TIJT BV vrij om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 


6.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TIJT BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TIJT BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft TIJT BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 


6.7 TIJT BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TIJT BV is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TIJT BV kenbaar behoorde te zijn. 


6.8. Indien door TIJT BV of door TIJT BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 


6.9. Opdrachtgever vrijwaart TIJT BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is 


6.10 Indien TIJT BV bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft TIJT BV het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen TIJT BV en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan zoals in de overeenkomst afgesproken, is TIJT BV gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden.

6.11. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van TIJT BV kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring of ernstige familie omstandigheden.

7. Aansprakelijkheid / gezondheidstoestand

7.1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. TIJT BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of andere schade dan ook, welke direct of indirect het gevolg zijn van de door TIJT BV geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn Indien ondanks het bepaalde in lid 1 wordt vastgesteld dat TIJT BV aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht.

7.2. Indien ondanks het bepaalde in lid 1 wordt vastgesteld dat TIJT BV aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht

8. Reclames

8.1. Eventuele reclames worden door TIJT BV slechts in
behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na
levering van de betreffende dienst aan TIJT BV schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

8.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

8.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van TIJT BV te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens TIJT BV Indien de reclame door TIJT BV gegrond wordt bevonden, is TIJT BV uitsluitend verplicht de door TIJT BV vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

9. Betaling / rente en kosten / geschillen

9.1. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van TIJT BV te geschieden op bankrekening Rabobank: NL59RABO0198880227. 

9.2. Bij non-betaling, niet tijdige en/of niet volledige betaling is TIJT BV bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

9.3. Indien TIJT BV tegen een opdrachtgever die in verzuim is, overgaat tot incasso- of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het als dan te incasseren of in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,– per geval, met dien verstande dat TIJT BV gerechtigd is betaling door de opdrachtgever van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%. 

9.4. Op de rechtsverhoudingen tussen TIJT BV en haar opdrachtgever(s) is het Nederlandse recht van toepassing. 

9.5. Geschillen tussen cliënt en/of opdrachtgever en TIJT BV zullen, ongeacht nationaliteit, woon- en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt en/of opdrachtgever.

9.6. uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door het beroepsregister van het BAMw een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van TIJT BV om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

10. Slotbepalingen

10.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe , zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

10.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing
laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, niet zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

10.3. Indien TIJT BV in een voorkomend geval niet de strekte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze woorden niet van toepassing zouden zijn of dat TIJT BV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

10.4. TIJT BV is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Klachtenregeling

Bij TIJT hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen TIJT. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@TIJT.nl, of 050-2113043 / 050-2113044.

Ons klachtenreglement vindt u hier: https://tijt.nl/klachtenreglement/

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door TIJT in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact: info@tijt.nl      Adres: Euvelgunnerweg 25a Groningen      KVK: 71376852      Fotografie: Jantina Fotografie      Ontwerp: CRISP-klantgeluk