Klachtenreglement TIJT

Logo van Tijt

Klachtenreglement TIJT 

Dit klachtenreglement is van toepassing op alle opdrachtgevers en cliënten, hierna genoemd klant”.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog of aanverwante discipline levert TIJT jaarlijks een groot aantal diensten aan verschillende klanten. De medewerkers (ZZP-ers) van TIJT proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter gebeuren dat een klant niet tevreden is.

Onder een klacht wordt verstaan: iedere uiting van ongenoegen door een klant of opdrachtgever over de behandeling door TIJT, waarover deze opheldering wenst.

Hierbij valt te denken aan:

 • onheus optreden door één van de werknemers
 • traagheid in de uitvoering van de opdracht
 • schending van de privacy
 • manco’s in de serviceverlening in het algemeen

  Binnen TIJT willen we dat graag weten. Enerzijds om er met de klant over te praten en de klacht, indien mogelijk, op te lossen en anderzijds om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De klant kan zijn of haar ontevredenheid altijd rechtstreeks uiten aan de betreffende medewerker van TIJT. In goed overleg kan samen naar een oplossing worden gezocht.

  Soms is deze weg echter – om uiteenlopende redenen – niet gewenst door de klant. Hij of zij heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de directie van TIJT. Iedere klacht wordt serieus genomen en behandeld conform het klachtenreglement.

Klachtenreglement

1. In de algemene voorwaarden wordt naar het klachtenreglement verwezen en deze is op te vragen via een link op de website van TIJT.

2. Elke klant van TIJT kan een klacht indienen.

3. De klant met een klacht kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde.

4. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

5. De klacht kan zowel betrekking hebben op de eigen medewerkers van TIJT als op gedragingen en/of uitlatingen gedaan door derden die in opdracht van TIJT werkzaamheden ten behoeve van de klant verrichten of verricht hebben.

6. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

7. De klager krijgt binnen 2 weken na ontvangst een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin wordt vermeld de datum waarop de gebeurtenis plaats vond, een samenvatting van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en zo mogelijk de verdere gang van zaken voor de behandeling van de klacht.

8. Voor een vlotte en zorgvuldige behandeling is het belangrijk dat de klager bij de melding van een klacht de volgende informatie geeft:

 • wat is er gebeurd (gedragingen en/of uitlatingen)
 • waar en wanneer is dit gebeurd
 • waarom de klager daarover ontevreden is
 • wie de betrokken medewerker was (zo mogelijk).

 9. De klacht wordt niet in behandeling genomen als het een gebeurtenis betreft die:

 • langer dan vier maanden voor indiening van de klacht plaats vond
 • niet tot de verantwoordelijkheid van TIJT behoort.

10. Wordt een klacht niet in behandeling genomen, dan wordt de klager hiervan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. Zo mogelijk wordt de klager geïnformeerd over verdere mogelijkheden.

11. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie. Tenzij de klacht de directie betreft. In dat geval zal de klacht worden afgehandeld door: L. Kunst, laurien@adviesburofier.nl

12. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Dit zal in ieder geval binnen 4 weken na de indiening van de klacht gebeuren.

13. In beide gevallen wordt er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als degene waarop de klacht betrekking heeft, toegezonden.

14. De klacht wordt binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht volledig afgehandeld. Als dit om goede redenen niet mogelijk blijkt (bijv. door een vakantieperiode), wordt dit zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen kenbaar gemaakt met vermelding van reden(en) en de nieuwe einddatum.

15. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

16. Als de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. dit kan bijvoorbeeld een beroepsvereniging zijn.

17. Elke behandelde klacht wordt anoniem geregistreerd door TIJT. Hiervan wordt jaarlijks een overzicht gemaakt. Het gaat daarin om het aantal ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten en de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

18. Aan elke opdrachtgever die dat wenst, verstuurt TIJT een overzicht van de klachtenregistratie, met dien verstande dat het gaat om het deel van de registratie dat betrekking heeft op de klanten van de betreffende opdrachtgever.

19. Neemt u voor meer informatie contact op via info@TIJT.nl, of 050-2113043 / 050-2113044.

Klachten kunnen gestuurd worden naar:

TIJT t.a.v. Klachtenfunctionaris
Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
klachten@TIJT.nl

Contact: info@tijt.nl      Adres: Euvelgunnerweg 25a Groningen      KVK: 71376852      Fotografie: Jantina Fotografie      Ontwerp: CRISP-klantgeluk